LS-DYNA R9.0.1 用户自定义材料库及其下载链接

如何获取 LS-DYNA R9.0.1 版本的 LS-DYNA.F,LS-DYNA.LIB,LS-DYNA.DSP 这三个文件

  • 2350
请先 登录 后评论

1 个回答

XY - 开发者 @ 学研谷
擅长:LS-DYNA,AUTODYN

LSDYNA R9.0.1 包含的官方库及下载链接如下:

attachments-2022-02-y2pVZfVT62160d7116483.png

百度网盘下载链接:https://pan.baidu.com/s/1p25CB8tK1Z2pPVTJI-bLZg 提取码:ztii

解压密码:stuch.cn

请先 登录 后评论