LS-DYNA R8.0.0用户自定义材料库及其下载链接

如何获取LS-Dyna R8.0.0版本的LS-DYNA.F,LS-DYNA.LIB,LS-DYNA.DSP这三个文件

  • 2019-11-25 09:58
  • 81
请先 登录 后评论

1 个回答

XY
擅长:LS-DYNA,AUTODYN

LSDYNA R8.0.0包含的官方库及下载链接如下:

百度网盘下载链接:https://pan.baidu.com/s/1_Ji_Hj2yBqZosx5jBIw2Ug 提取码: kqpc

解压密码:stuch.cn

请先 登录 后评论